Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) , ÖZ LÜKS RESTORANT VE TİCARET GIDA LİMİTED ŞİRKETİ  (UmutluTarifler.com”) tarafından işletilmekte www.umutlutarifler.com internet sitesinin işletilmesi sırasında UmutluTarifler.com kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi/İlgili Kişi”) tarafından UmutluTarifler.com ile paylaşılan, Veri Sahibi’nin UmutluTarifler.com kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlara yer verilmiştir.

1. Toplanan Kişisel Veriler

Yemek.com ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaştığınız verileriniz Profil, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Pazarlama kategorilerinde sınıflandırılmıştır. Detaylı bilgiye Politika Metninden ulaşabilirsiniz.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Yemek.com herhangi bir şekilde özel nitelikli kişisel verilerinizi toplamaz ve işlemez. Bu gibi verileri paylaşmanızı istemeyiz. Yemek.com ile ilişkiniz kapsamında hangi etkileşim yoluyla olursa olsun özel nitelikli kişisel verilinizi paylaşmayınız.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenecektir.

I.Şirket tarafından sunulan hizmete ilişkin sözleşmenin yerine getirilebilmesi kapsamında;

 • UmutluTarifler.com ile kurmuş olduğunuz sözleşmenin ifası
 • Sözleşmenin diğer süreçlerinin takibi

II. Şirket tarafından sunulan hizmetlerin kullanıcı deneyiminin arttırılması için ve ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında;

 • Kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası
 • Hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Şirketin sunduğu hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi, kullanıcı deneyiminin artırılması için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası ve bu kapsamda UmutluTarifler.com tarafından anlık bildirimlerin yapılması, kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, tarafınıza indirimli kampanya sunulması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, hedefleme, yeniden pazarlama (on-site remarketing),reklam yapılması
 • Satış, pazarlama ve optimizasyon süreçlerinin kullanıcı deneyimini iyileştirmek için planlanması ve icrası
 • Şirket iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için optimizasyon faaliyetlerinin yapılması,
 • Şirketin sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması

III. Şirket tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve bu kullanıcıların deneyiminin arttırılması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;

 • Hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi

IV.Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında;

 • Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası
 • Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

V. Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi
 • Hukuk işlerinin takibi
 • İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Hileli faaliyetlerin önüne geçilmesi

VI. Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında;

 • İş ortaklarıyla olan ilişkilerin yönetimi
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi
 • Şirketin iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması
 • Performans yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Yemek.com tarafından e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, UmutluTarifler.com erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve çağrı merkezi kanalı ile veya fiziki olarak posta/kargo yolu ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. maddesinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenebilecektir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi: III, IV, V

Sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, size ait kişisel verilerinizi işlenmesinin gerekli olması: I, III, V

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması: III, IV, V

Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması (alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde): II, III

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması: III, IV, V

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması: II, III, IV, V, IV

4. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Daha detaylı bilgiye ana sayfamız üzerinde yer alan politikalardan erişebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@umutlutarifler.com adresine iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvurular, şartları karşılaması için sizden talep edilebilecek ek bilgi tamamlanmadığı müddetçe, değerlendirmeye alınmayacaktır.

UmutluTarifler.com talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve/veya en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bununla birlikte taleplerinizin yerine getirilmesi nedeniyle ek bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin talep edilebileceğini hatırlatmak isteriz. UmutluTarifler.com işbu Aydınlatma Metni’ni, iş gereksinimleri, kanuni gereksinimler doğması halinde tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır. Bu metnin en güncel haline ulaşmak için ana sayfamızı düzenli olarak ziyaret edebilirsiniz.

X